- rodokmen Koubík -

Svobodnický rod Koubíků z Holýšova u Mezilesí. Ještě roku 1654, kdy byla sepsaná berní rula, byli v Holýšově svobodníci jednoho rodu pocházejícího z této vsi a to Holýšovští. Jediný, kdo z nich byl Holýšovský po matce a ne po otci, byl Mikuláš Nosek. Zuzana Holýšovská měla zřejmě za manžela Noska pocházejícího buď ze Smilových Hor nebo z Obrátic. Roku 1678 byla provedena revizitace berní ruly. Po Mikolášovi Noskovi a Janovi Zemanovi  hospodařil na obou chalupách svobodník Martin Koubík. Kde se tu vzal rod, který do posud nebyl uvedený nikde mezi svobodníky? Odpověď může být taková: Jan Zeman byl správně Jan Holýšovský, syn Jiřího Holýšovského z Slavětína. Jan Holýšovský, jinak Zeman, měl za manželku Kateřinu Jenšíkovou z Radvanova a v Daměnicích.  5. srpna 1658 prodali bratři, urození rytíři Martin a Mikuláš Jenšíkové z Radvanova a v Daměnicích, manželovi své sestry Kateřiny Jenšíkové z Radvanova, opatrnému Janu Holejšovskému ze Slavětína a v Holejšově "Toulovský dědictví pustý s krčmou" ve vsi Chmelné a tři grunty v Kunějovicích v Otročicích a Němčicích, jenž zdědili po své matce Anně Jenšíkové z Radvanova, rozené Toulové z Chmelné. Dvanáct dětí Jana Holejšovského se dožilo dospělého věku. Roku 1702 bylo po smrti Kateřiny Holejšovské, manželky Janovi, provedeno dědické vypořádání: 4 synové byli vyjmenováni z 8 dcer jen Eva, vedle ní je známo jmény ještě 5 dcer: Magdalena, Alžběta, Kateřina, Dorota a Rozina, všech šest dcer má zaznamenané sňatky v matrikách. Známé je ještě jedno jméno Janovi dcery Zuzany, ta však nepatří do dědického vypořádání, zemřela 22.1.1687 ve Chmelné. Mezi dcerami není jméno Anna, troufám si říci, že určitě Anna měla své místo mezi 8 dcerami, bylo to nejdávanější dívčí jméno v těchto dobách. I kdyby Jan měl dceru Annu, která by zesnula v dětském věku, věřím, že by opět další dceru pojmenoval tímto jménem. Martin Koubík měl velmi pravděpodobně za manželku Annu, její jediný záznam by měl být v lukavecké matrice úmrtí: 7. ledna 1730 zemřela v Holýšově Anna Koubíková věk 75 let. Uváděný věk se většinou liší od skutečného, ale zde by mohlo být skutečně Anně něco málo přes 75 let. Není zde sice přímo napsáno, že se jednalo o manželku Martina Koubíka, ale velice to na ní sedí. Měl jsem několik vizí o vzniku svobodnického rodu Koubíků v Holýšově. Mezi nejpravděpodobnější patří tato: v Daměnicích měli rytíři Jenšíci své poddané, mezi nimi byl v berní rule i chalupník Václav Koubík, který podle revizitace BR r. 1660 zemřel a na jeho chalupu byl dosazený Tobiáš Adamů ze Zdiměřic. Rytíři Jenšíci vlastnili také většinu Zdiměřic, kde měli poddaného sedláka Jiřího Koubíka, který podle revizitace BR roku 1664 zchudl, byla provedena kontribuce a on se čtyřmi odrostlými dětmi odešel. Z Holýšova o Koubících existuje jen pár  matričních záznamů ze 17. stol. Nejstarší záznam je v načeradecké matrice z roku 1669, kdy Václav Koubík s manželkou Evou z Holýšova, zde křtí své dítě. Tento Václav by mohl být bratr Martina Koubíka. Václav s Martinem mohli být syny Václava Koubíka z Daměnic uvedeného v berní rule. Jenšíci jako švagři Jana Holejšovského jinak Zemana mohli tyto bratry Koubíky dosadit na prázdnou chalupu v Holýšově po Janu Holýšovském a Martina oženit se svou nevlastní možná i vlastní neteří, dcerou Jana Holejšovského, Annou. Byla by to nejstarší dcera Jana Holejšovského, který měl nejpravděpodobněji dvě manželky, tato Anna by mohla být i dcera z prvního manželství. Tím by se Martin Koubík stal svobodníkem. Druhá varianta by byla, že Martin byl synem Jakuba Slavětínského z berní ruly. V revizitaci BR usedl po Jakubovi na dvůr v Holýšově Pavel Slavětínský jeho syn jinak zvaný Jirků po svém dědovi Jiříkovi Holejšovském. Jakub byl bratrem Jana Holejšovského jinak Zemana. Přezdívka Jirtků se stala později jejich příjmením. Pavel Slavětínský jinak Jirků měl bratra Václava Slavětínského jinak Jirkového. Ten byl svědkem u křtu dítěte Václava Koubíka v matrice zapsaný jako Václav Jirků. Tím bych vyloučil, že Koubíci byli potomky Jakuba Slavětínského. Václav Jirků se ještě několikrát objevil v načeradecké matrice v 17. stol. evidentně Václav Koubík byl někdo jiný. Další možnost by byla, že Koubíci vznikli ze svobodného rodu Koubů ze Smilových Hor, který se v okolí Smilových Hor velmi rozvětvil, ale nic nenasvědčuje tomu, že Martin s Václavem by byli členy tohoto rodu. Příjmení Koubík se v 17. stol. kromě Daměnic a Zdiměřic široko daleko od Holýšova nikde jinde neobjevuje. Zajímavý je také zápis z lukavecké pozemkové knihy z roku 1770, kdy Václav Koubík člověk svobodný, kupuje Podharský mlýn pod Zdiměřicemi od lukavecké vrchnosti. Podle matrik byl Václav Koubík synem Jana Koubíka svobodníka z Holýšova č.p. 9. Tento mlýn se původně jmenoval mlýn pod Řísnicí pak pod Haťí  z toho vznikl název Podhaťský mlýn, v 19. stol. se mu začalo říkat Podhajský mlýn, zároveň s mlynářem býval na mlýně koncem 19. stol. hajný. Ve 20. stol. se z něj stala hájovna, která je dnes známá jako hájovna "u Hejla". Zápis v pozemkové knize obsahuje zajímavý odstavec, kde se píše, že jemu mlynáři se k plnému užívání zanechává pod 29 strychů polí a 2 strychy luk, které jeho předkové užívali. Z mapy stabilního katastru je jisté, že se nemohlo jednat o pozemky patřící k Holýšovu, aby je mohl užívat po předcích z Holýšova, ale pozemky zdiměřické. V 17. stol. jak už víme byl ve Zdiměřicích grunt Koubíkovský, ke kterému také patřil rybník Koubíkovský pstruhový. Existuje také zápis z roku 1737, kde se píše, že ze tří gruntů Koubíkovského, Dobiášovského a Novotnovského byl před 50 lety učiněn zdiměřický dvůr. Pod tím je přeškrtnutý zápis, že vrchnost dává proti tomu svých panských svobodných polí mlynáři Janovi Podhadskému. Už z matrik je patrné, že mlynáři na Podhadském mlýně mohli být Koubíci původně ze Zdiměřic. Roku 1674 vystupuje v matrikách Jiří a Kateřina, mlynáři z mlýna pod Řísnicí. R. 1664 odešel z Koubíkovského gruntu ve Zdiměřicích Jiří Koubík se čtyřmi odrostlými dětmi sice zchudlý, ale mohl začít nanovo jako mlynář...? Koubíci z Holýšova chodili často za kmotry v první půli 18. stol. do Zdiměřic. I narozenému dítěti Václava Podhadského jak se jim také říkalo po mlýně byl za kmotra roku 1731 Jan Koubík z Holýšova. I zde je znát určitý vztah Koubíků z Holýšova s mlynáři Podhaťskými. Ostatní holýšovští svobodníci do Zdiměřic za kmotry až na výjimky nechodili. Zatím nejsou známé žádné písemnosti, které by na tyto domněnky vrhli ještě více světla a mohli je potvrdit. Václav Koubík uvedený v berní rule r. 1654 jako chalupník v Daměnicích nejpravděpodobněji pocházel ze Zdiměřic z Koubíkovského gruntu, nemyslím si, že to bylo naopak, že by Jiří Koubík ze Zdiměřic, pocházel z daměnické Koubíkovské chalupy. Děkuji doktoru Krajníkovi a Janovi Kubálovi  za snahu, pomoci mi najít, co nejvíce informací, které poodhalili původ svobodníka Martina Koubíka z Holýšova, uvedeného poprvé v revizitaci BR z r. 1678, který je prapředkem všech Koubíků z Holýšova, Mezilesí a bližšího okolí.

22.10. 2018 se podařilo doktoru Krajníkovi nečekaně odhalit původ Martina Koubíka, nakonec se ukázalo, že všechny mé výše popsané úvahy byly mylné. Martin Koubík pocházel ze svobodnického rodu Miků ze Stříteže (dnes Zadní Střítež), v KSv 2, F10  lze bez pochyb vyčíst jeho původ. Předkládám část zápisu z r. 1678: " Stala se smlouva dobrovolná a trh celý a dokonalý, mezi královskými svobodníky, totiž bratřími vlastními Mikovými ve vsi Stříteži, Martinem Koubíkem ze vsi Holejšova prodávajícím z strany jedné a Janem Mikou v Stříteži kupujícím z strany druhé a to taková žie jsem já Martin Mika jinak Koubík s dobrým svým rozmyslem a vůlí svou svobodnou prodal díl svůj.........." Dále se v zápisu dozvíme, že Martin s Janem měli ještě jednoho nejmladšího bratra Matěje Miku.

Zatím nevím jestli bude možné propojit dále Martina Miku jinak Koubíka s jeho předpokládanými předky ve Stříteži. Historie svobodných dvorů ve Stříteži podle soupisu svobodníků pana Jindry Svobodníci: r. 1523 - Jan ze Střiteže dědiník (přikázaný p. Oldřichu Malovcovi

r. 1550 - 1. svobodství, jak oznámil Dušek Němců, měl jeho strýc Jakub, poddaný pana Španovského, kterého jsou zabili, kteréž užíval a v deskách mu zapsáno bylo, totiž role, louky, lesy koupené od Jana Roháče při vsi Střítěži. Kvat. trh. 42: Jan Řeháček z Pojbuk Jakubovi Drastovi z Pojbuk. 2. svobodství: 2 dvory drží Vondra a Jan ze Stříteže. 3. svobodství je dvůr Martina Mikulášova ze Stříteže. (Martin Mikulášů by měl být předek rodu Miků) 4. svobodství je dvůr v držení Mikuláše Vávrů.  

r. 1557 - 3 svobodství - Martin Mikulášů ze Stříteže spolu s poddanými, Vondřej - starší bratr nebožtíka Jana ze Stříteže i s bratřími, Eva z Tříteže (!) vdova po nebožtíkovi Mikulášovi z Tříteže

r. 1605 - 4 svobodství - Jan Vondřejův ze Stříteže, Adam Miků z Stříteže, Vondřej a Mikuláš v Stříteži, Jan Nenáhlo (asi ze Stříteže)

r. 1615 - 2 dvory - Jan Vondřejovic z Stříteže platí berni z 1 dvora, Jan Mikovec z Stříteže platí berni z 1 dvora.

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnosti:

  • Dušek Němců, poddaný Španovského (1550) - dále se toto svobodství už nevyskytuje.
  • 2 dvory drží Vondra a Jan ze Stříteže (1550) - Vondřej, starší bratr nebožtíka Jana ze Stříteže i s bratřími (1557) - Jan Vondráčků ze Stříteže (1603) - Jan Vondřejovic ze Stříteže (1615) -Jan Vondřejův ze Stříteže s berní z 1 dvora (1620).
  • dvůr Martina Mikulášova ze Stříteže (1550) - Martin Mikulášů ze Stříteže spolu s poddanými (1557) - Vondra Mikův ze Stříteže (1603) - Jan Mikovec ze Stříteže (1615) - Vondřej Virkv (asi zkomolené Mikův) ze vsi Stříteže (1620).
  • Mikuláš Vávrů (1550) - Eva ze Tříteže (!), vdova po nebožtíkovi Mikulášovi z Tříteže (1557) - v dalších berních rejstřících se již nevyskytuje

r. 1654 - Václav Mika, Matěj Hrstek, Jan Hrska, Ondřej pod Tříteží, Václav Kovář, Jan Kasa.

Původně snad jeden dvůr rozdělený na 6 dílů. (Pozn.: Z toho min. 2 jsou mlýny).
  Jan Mika *? ? / + mezi 29. dubnem 1640 a 6. lednem 1642 Střítež (Zadní Střítež)

Anna ? *?? / + Zadní Střítež

∞ ??

I

Martin Mika jinak Koubík * před 1637  Střítež / + mezi lety 1696 a 1713 Holýšov

Anna ? *cca 1650 ? / + 7.1.1730 Holýšov

rodiče Anny ?

∞ cca 1670

I

Václav Koubík * cca 1670 Holýšov / + 22.4.1737 Holýšov

Mariana Nosková * cca 1671 Smilovy Hory / + před 1728 Holýšov

rodiče Mariany: otec Václav Nosek svobodník ze Smilových Hor, ale v Horách tou dobou byli dva Václavové Noskové "hořejší" a "dolejší" ten hořejší tam přišel z Obrátic a neví se přesně jakého byla Mariana dcerou, její matka mohla být Dorota dcera Evy Mazané jinak Měděncové ze Slavětína, která byla manželkou "dolejšího" Václava Noska nebo Alžběta Koubová ze Sm. Hor manželka "hořejšího" V. Noska

∞ 10.1.1696 Smilovy Hory

I

Václav Koubík * cca 1707 Holýšov / + 12.4.1757 Holýšov 

Barbora Kletečková * cca 1720 Salačova Lhota / + 19.4.1757 Holýšov

rodiče Barbory: ? Kletečka svobodník ze Salačovi Lhoty, rod Kletečků se rozsáhle pohyboval v okolí  Čáslavska čáslavský kraj, matka ?

∞  29.11.1741 Lukavec

I

Václav Koubík * 23.9.1748 Holýšov / + 30.10.1825 Holýšov č.p. 8

Anna Kučerová * 5.1.1745 Salačova Lhota / + 8.3.1817 Holýšov č.p. 8

rodiče Anny: Josef Kučera svobodník ze Salačovi Lhoty, matka Alžběta ?

∞  3.10.1769 Lukavec

I

František Koubík * 28.8.1785 Holýšov č.p. 8 / + 17.6.1824 Holýšov č.p. 8

Anna Adamovská * 4.11.1785 Holýšov č.p. 11 / 14.1.1757 Holýšov č.p. 8

rodiče Anny: otec Matěj Adamovský původem svobodník z Holýšova č.p. 11 později svobodníkem v Malém Ježově č.p. 23, její matka Eva dcera Františka Nuhlíčka svobodníka z Jetřichovce

∞ 10.6.1806 Smilovy Hory 

I

František Koubík * 29.10.1812 Holýšov č.p. 14 / + 26.2.1863 Holýšov č.p. 8

Barbora Nebřenská * 22.12.1822 Starý Smrdov č.p. 2 / + ? ?

rodiče Barbory: otec František Nebřenský svobodník ze Starého Smrdova č.p.2, její matka Marie Dvořáková dcera Matěje Dvořáka svobodníka z Chýstovic a Anny Sezemské

∞ 14.1.1845 Vyklantice 

I

František Koubík * 25. 12. 1846 Holýšov č.p. 8 / + mezi 1910 a 1921 Holýšov č.p. 8

Marie Vesecká * 7,.3.1847 Holýšov č.p. 2 / + mezi 1910 1921 Holýšov č.p. 8

rodiče Marie: otec Jan Vesecký svobodník z Holýšova č.p. 2, její matka Antonie dcera Jana Dvořáka svobodníka z Malé Černé č.p. 2 a Anny Švecové z Jetřichovce

∞  3.2.1869 Mezilesí 

I

Josef Koubík * 7.1.1875 Holýšov č.p. 8 / + po 1937 Holýšov č.p. 8

Marie Šafratová * 23.8.1877 Lukavec č.p. 34 / + 1910 - 1912 Holýšov č.p. 8

rodiče Marie: otec Jan Šafrata kovář z Lukavce č.p. 34, její matka Antonie dcera Josefa Komára domkáře z Týmovsi č.p. 12 a Barbory Černé z Velké Vsi č.p. 26

∞  ? 1900 Lukavec

I

Anežka Koubíková * 4.11.1901 Holýšov č.p. 8 / + 1976 Mezilesí č.p. 31

Bohumil Jalovecký *1.9.1893 Mezilesí č.p. 31 / + 30.9.1983 Mezilesí č.p. 42 

∞ 21.2.1922 Lukavec